Specialområdet

I Randers Kommune er det lederen af den lokale folkeskole, der har kompetencen til at visitere en elev til et specialtilbud.

Når skolelederen har besluttet, at eleven ikke længere kan inkluderes på skolen, finder det specialpædagogiske team, der er en del af Skolernes Udviklingscenter, det rette specialtilbud til eleven.

Skolernes Udviklingscenter har bl.a. til opgave at udvikle kvaliteten af arbejdet med elever, der har særlige behov - både i kommunens almenklasser og fx er en del af en mellemformstilbud, og i specialundervisningstilbuddene.

Lederne kan kontakte det specialpædagogiske team for sparring omkring elever med særlige behov, og vi kan f.eks deltage i netværksmøder om konkrete elever. Herudover kan det specialpædagogiske team rådgive om bestemmelser i lovgivningen omkring elever med specialpædagogiske behov.

Her finder du skemaer, skabeloner mv. fra det specialpædagogiske team.

Trappemodel

Skolernes Udviklingscenter har sammen med repræsentanter for en række skoler udarbejdet en trappemodel for skolernes arbejde med elever med særlige behov. Modellen tager udgangspunkt i den tværfaglige samarbejdsmodel og beskriver, hvordan skolerne skal arbejde med indsatser på forskellige niveauer.

Visitation til specialtilbud

Ved visitation til specialtilbud har Randers Byråd den 17. juni 2019 vedtaget nedenstående visitationskriterier i prioriteret rækkefølge:

  • Nærhedsprincippet
  • Mindsteindgrebsprincippet
  • Kvalitetsprincippet

Du kan læse mere om disse principper her.

Via linket kan desuden hentes skabeloner til eksempelvis:

  • Visitationsbrev til internt og eksterne specialtilbud
  • Henvisningsskema til eksternt specialtilbud
  • Diverse ansøgningsskemaer vedr. elever med specialpædagogiske behov

Har du spørgsmål vedrørende specialområdet, er du velkommen til at kontakte: