Læsning og ordblindhed

På folkeskolerne i Randers er der en vedvarende opmærksomhed på læsning og mod at styrke indsatsen for ordblinde elever.

Folkeskoleelever i  læsevanskeligheder i Randers Kommune skal have lige deltagelsesmuligheder i skolen og have samme vilkår for at lære i alle faglige sammenhænge som alle andre elever.  Derfor er ordblindindsatsen i Randers Kommune bred, hvorfor der også sættes krav om ordblindevenlig undervisning i alle fag

I Randers Kommune er der et skarpt fokus på fortsat at styrke og udvikle indsatsen på ordblindeområdet, hvilket er beskrevet i den kommunale strategi- og handleplanen for ordblinde børn og unge i Randers Kommune. Formålet med strategi- og handleplanen er at bidrage til en mere ensartet procedure og  systematisk indsats på skolerne gennem et fælles evidensbaseret teoretisk og praktisk afsæt.

Du kan tilgå strategi- og handleplanen her.

Ordblindeindsatsen er en del af en samlet indsats omkring elever med skriftsproglige vanskeligheder. 

En anden væsentlig indsats er styrkelse af elever i læsevanskeligheder i en mindre grad end ordblindhed. Ligesom ordblinde elever har disse elever brug for særligt tilrettelagt undervisning, hvor stilladsering og direkte undervisning  er centrale greb.

Ressourceperson inden for læsning

Alle skoler i Randers Kommune har inden for læsning én eller flere ressourcepersoner, der i samarbejde med skolens ledelse og lærere arbejder for at sikre en systematisk, sammenhængende og bred indsats for elever i skriftsproglige vanskeligheder - herunder ordblindhed. På de kommunale netværksmøder for ressourcepersonerne sættes der fokus på relevante tematikker om læsning og læsevanskeligheder. Med udgangspunkt i nyere forskning og erfaringer på læseområdet videndeles og sparres der på tværs af skolerne.

Læse- og skriveteknologi (LST)

Når en elev er testet ordblind, skal der tilbydes relevant IT-udstyr og undervisning i læse-/skrivestøttende IT-programmer. I Randers Kommune har vi indgået en kommunal licensaftale på AppWriter, som kan tilgås af alle elever via UNI-login.

Skolens ressourceperson inden for læsning skal oprette den ordblinde elev som låner på NOTA og sikre digital adgang til alle undervisningsmaterialer.

Smartphones er en læse-skriveteknologi, som er et lettilgængeligt støtteværktøj. Nedenfor præsenteres diverse guides til, hvordan smartphonen kan anvendes

Guides til IPhones

Guides til Android

Bootcamp for ordblinde elever

De ordblinde elever i 4. - 10. klasse tilbydes årligt at deltage i en tredages bootcamp. Tiltaget skal ses som et supplement til de ordblindeindsatser, der i øvrigt er iværksat på den enkelte skole.

Målet med bootcampen er at styrke de ordblindes tro på egne evner og udvikle deres kompetencer inden for brugen af forskellige metoder og støtteværktøjer i læsning og skrivning af tekster. Derudover sættes der fokus på forskellige aktuelle og relevante temaer inden for ordblindhed og livet som ordblind.

Forældrene spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte op om de ordblinde elever, og de inddrages derfor i bootcampen. Forældrene bliver inviteret til forældremøde, hvor relevante temaer og problemstillinger i forhold til ordblindhed sættes på dagsordenen. 

Bootcampen planlægges og afvikles af en nedsat arbejdsgruppe bestående af ca. fire af skolernes ressourcepersoner inden for læsning, den kommunale læsekonsulent og en læringskonsulent fra Skolernes Udviklingscenter. Der samarbejdes med Randers Bibliotek og UU Randers. Bootcampen finder sted i uge 40.

Overleveringsmøde

For bedst muligt at støtte op om og skabe trygge, forudsigelige rammer  om de ordblindes overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, har Skolernes Udviklingscenter, de kommunale 10. klassestilbud, PPR, UU Randers, FGU og alle ungdomsuddannelserne i Randers Kommune indledt et tæt samarbejde.

Når eleverne har valgt uddannelsessted efter folkeskolen, afholdes et overleveringsmøde for de ordblinde elever og deres forældre, hvor kommende læsevejledere, studievejleder og UU-vejledere fra alle 10. klassestilbud, FGU og  ungdomsuddannelser er repræsenteret.

Læs mere om overgangen til ungdomsuddannelse her.

Du kan kontakte Jette Pagaard for yderligere informationer.