Ordblindhed

På folkeskolerne i Randers er der en vedvarende opmærksomhed mod at styrke indsatsen for ordblinde elever.

Elever med ordblindhed i folkeskolerne i Randers Kommune skal have lige deltagelse i skolen og have samme mulighed for at tilegne sig viden, kundskaber og færdigheder i alle faglige sammenhænge som alle andre elever.

I Randers Kommune er der et særligt fokus på at styrke og udvikle indsatsen på ordblindeområdet. Som et led heri er der udarbejdet en strategi- og handleplanen for ordblinde børn og unge i Randers Kommune. Strategi- og handleplanen skal bidrage til en mere en ensartet procedure og en systematisk indsats på skolerne gennem et fælles evidensbaseret teoretisk og praktisk afsæt.

Du kan tilgå strategi- og handleplanen her.

Ordblindeindsatsen er en del af en samlet indsats omkring elever med skriftsproglige vanskeligheder. 

Som et led i den kommunale ordblindeindsats afholdes der Åbent Værksted 4 gange årligt á 3 timers varighed. 
Åbent Værksted er for alle, der har interesse i at få inspiration til og viden om, hvordan der kan kompenseres for læsevanskeligheder. 

Ressourceperson inden for læsning

Alle skoler i Randers Kommune har én eller flere ressourcepersoner inden for læsning, der i samarbejde med skolens ledelse og lærere arbejder for at sikre en systematisk og sammenhængende indsats for elever i skriftsproglige vanskeligheder - herunder ordblindhed. Gennem de kommunale netværksmøder for ressourcepersonerne inden for læsning sættes der fokus på relevante tematikker om læsning og læsevanskeligheder. Med udgangspunkt i nyere forskning og erfaringer på læseområdet videndeles og sparres der såvel på som på tværs af skolerne.

Læse- og skriveteknologi (LST)

Når en elev er testet ordblind, skal der tilbydes relevant IT-udstyr og undervisning i læse-/skrivestøttende IT-programmer. I Randers Kommune har vi indgået en kommunal licensaftale på AppWriter, som kan tilgås af alle elever via UNI-login.

Skolens ressourceperson inden for læsning skal oprette den ordblinde elev som låner på NOTA og sikre digital adgang til alle undervisningsmaterialer.

Smartphones er en læse-skriveteknologi som er et lettilgængeligt støtteværktøj. Nedenfor præsenteres diverse guides til, hvordan smartphonen kan anvendes

Guides til IPhones

Guides til Android

Bootcamp for ordblinde elever

Der etableres årligt en bootcamp for ordblinde elever fra 4.-10. klasse, som skal supplere de øvrige ordblindeindsatser på den enkelte skole.

Målet med bootcampen er at styrke de ordblindes tro på egne evner og udvikle deres kompetencer inden for forskellige støtteværktøjer i læsning og skrivning af tekster. Derudover sættes der fokus på forskellige aktuelle og relevante temaer inden for ordblindhed og livet som ordblind.

Forældrene spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte op om de ordblinde elever og inddrages derfor i bootcampen. Forældrene bliver inviteret til netværkseftermiddag, hvor relevante temaer og problemstillinger i forhold til ordblindhed drøftes.

Bootcampen planlægges og afvikles af en nedsat arbejdsgruppe bestående af ca. fire af skolernes ressourcepersoner inden for læsning, den kommunale læsekonsulent og en læringskonsulent fra Skolernes Udviklingscenter. Der samarbejdes med Randers Bibliotek og UU Randers. Bootcampen strækker sig over tre dage og finder sted i uge 40.

Overleveringsmøde

For at støtte bedst muligt op om de ordblindes overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse har Skolernes Udviklingscenter, PPR, UU Randers og alle ungdomsuddannelserne i Randers Kommune indledt et tæt samarbejde for at skabe trygge og forudsigelige rammer for de ordblinde i overgangen til ungdomsuddannelsen.

Når eleverne har valgt uddannelsessted efter folkeskolen, afholdes et overleveringsmøde for de ordblinde elever og deres forældre, hvor kommende læsevejledere, studievejleder og UU-vejledere fra alle ungdomsuddannelser er repræsenteret.

Læs mere om overgangen til ungdomsuddannelse her.

Du kan kontakte Jette Pagaard for yderligere oplysninger.